Hotel Hilton Garden Inn w Katowicach


 • lokalizacja: Katowice, ul. Gliwicka
 • powierzchnia: 13 200 m2
 • typ: projekt koncepcyjny
 • inwestor: Gliwicka Invest Sp. z o.o.
 • autorzy: Marcin Jagiełło, Jarek Krysiak / makieta: Grzegorz Layer / wizualizacje: Maciek Józefiak
 • data: 2010

 • Lokalizacja / Planowana inwestycja znajduję się w śródmieściu Katowic przy skrzyżowaniu ulic Gliwickiej i Grundmanna w odległości około 0,7 km od ścisłego centrum. Powiązanie komunikacyjne stanowi bliskości Drogowej Trasy Średnicowej oraz planowane przedłużenie ulicy Grundmanna w kierynku autostrady A4. Obszar opracowania nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dlatego uzyskano warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

  Uwarunkowania przestrzenne / Układ bryły obiektu ukształtowany jest głównie w wyniku uwarunkowań lokalizacyjnych i przestrzennych takich jak: kształt działki, gabarytu zabudowy okolicznej, rzeka, sieć wysokiego napięcia, lokalny i projektowany układ komunikacyjny. / Działka ma kształt nieregularny, węższa część połączona jest z ulicą Gliwicką i domyka jej pierzeję. Z tego powodu wysokość zabudowy w tej części przyjęta została w nawiązaniu do sąsiadujących kamienic. Wysokość obiektu w głębi działki osiąga 40 m co nadaje mu rangę dominanty przestrzennej. Najbliższe istniejące dominanty to wieżowce Stalexportu i z drugiej strony kościół św. Józefa na Załężu (odległość ok 450m). Planuje się przedłużenie ulicy Grundmanna wiaduktem od DTŚ nad ul. Gliwicką i torami w kierunku autostrady A4. Powstanie nowego przebijającego miasto, ważnego przestrzennie układu komunikacyjnego uzasadnia wprowadzenie na terenie opracowania dominanty wysokościowej. Wraz z kinem Punkt 44 stworzy ona nowe otwarcie ulicy Gliwickiej od strony centrum oraz stanie się rozpoznawalnym elementem wzdłuż planowanej drogi łączącej w przyszłości autostradę A4 z A1. Kolejnym lokalizacyjnym elementem warunkującym układ projektowanej bryły jest przebiegająca wzdłuż wschodniej części rzeka oraz sieć wysokiego napięcia 110 kV (pas techniczny sieci wynosi 30m). Wymusza to odsunięcie elewacji obiektu od wschodniej i północnej granicy działki. Przestrzeń ta zostaje wykorzystana na komunikację kołową i pieszą (podjazd pod hotel, zjazd do garażu podziemnego). Obecnie znajdująca się w pobliżu terenu opracowania sieć wysokiego napięcia w przyszłości zmieni swój przebieg i zostanie poprowadzona pod powierzchnią terenu.

  Obiekt / Budynek wizualnie jak i funkcjonalnie został podzielony na dwie części. Pierwsza, niższa, wpisująca się w zabudowę pierzei przy ulicy Gliwickiej - część biurowa. Druga, dominanta wysokościowa - część hotelowa. Wysokości poszczególnych fragmentów projektowanego budynku zostały tak dobrane, aby obiekt wpisywał się w istniejącą zabudowę, nie przysłaniał budynków mieszkalnych oraz jednocześnie pełnił rolę dominanty wysokościowej w tej części Katowic. Budynek zawija się wokół wewnętrznego patio, ogrodu, który pełni rolę serca budynku. Na parterze wokół tego “serca” zostały zlokalizowane najważniejsze funkcję publiczne. Od strony wschodniej budynek został nadwieszony nad drogą wewnętrzną pełniącą funkcję dojazdu do wejścia głównego oraz do parkingów podziemnych. Elewacje projektowanego obiektu (zewnętrzne) zostały zainspirowane cegłą sąsiednich kamienic. Duże otwory elewacyjne (co drugi rząd to pas okien) to transformacja układu cegły, który możemy obserwować na licznych kamienicach przy ulicy Gliwickiej. Jednocześnie, dla nadania dynamiki, układ otworów elewacyjnych nie jest stały. Zwiększa się rozmiar okien z każdą kolejna kondygnacją (dynamika pionowa) w części wysokiej obiektu, natomiast w części biurowej, niskiej, rozmiary okien zwiększają się im są umieszczone bardziej w głębi działki (dynamika pozioma). Elewacje wewnętrznego patio, zaprojektowano jako fasada szklana,w której tylko wybrane panele, okna pokoi, są przezierne. Dach obiektu został zaprojektowany jako ciąg tarasów, w pewnej części użytecznych, które zostały przykryte stalową siatką elewacyjną. Daje to złudzenie skośnego, wielospadowego dachu podkreślającego dynamikę projektowanej formy.


  schemat uwarunkowań przestrzennych / animacja

  analiza wysokościowa zabudowy centrum miasta


  plan zagospodarowania terenu inwestycji


  przekrój podłużny


  przekrój poprzeczny


  schemat kształtowania elewacji / nawiązanie do okładzin elewacyjnych sąsiednich kamienic


  elewacje


  powrót do projektów >