Centrum Jana Pawła II w Krakowie


 • lokalizacja: Kraków
 • powierzchnia: 16 300 m2
 • typ: konkurs architektoniczny SARP / I NAGRODA równorzędna
 • inwestor: Archidiecezja Krakowska
 • autorzy: Aedas CE Sp. z o.o.
 • zespół: Michał Kuś, Martin Hyams, Krzysztof Gryczyński, Jarek Krysiak, Szymon Bańka
 • data: 2007

 • IDEA - MYŚL / Projektowane Centrum będzie nosić imię Jana Pawła II a co za tym idzie symbolicznie i mentalnie naznaczone będzie osobowością i myślami jakie wyrażał w swoim życiu. Jedno z głównych przesłań jakie chciał przekazać dotyczy doświadczeń wewnętrznych człowieka w jego obcowaniu z naturą. Odnajdujemy to w refleksyjnej, powściągliwej i często wizyjnej liryce jaką tworzył. Przedstawiał wizję ziemi jako świętej więzi człowieka i przyrody, w której ukazuje się światło Boga. W 2003 roku czyli u schyłku życia w "Tryptyku Rzymskim" podtytuł "Medytacje" w części pierszej pt. "Strumień" pisał: 'Zatoka lasu zstępuje w rytmie górskich potoków ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne Słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat...'.

  IDEA - URBANISTYKA / Transponując myśl na materię jaką jest architektura oraz kontekst urbanistyczno przyrodniczy dochodzimy do momentu, w którym krajobraz może nabrać nowego charakteru i stać się nośnikiem idei we współczesnej architekturze. Mając na myśli krajobraz (z racji lokalizacji obszaru ingerencji projektowej) rozumiemy Jura Krakowsko-Częstochowska. Z tym obszarem przyrodniczym oprócz pagórkowatego ukształtowania terenu, jaskiń, zieleni oraz wszechobecnych skał wapiennych wiąże się także tradycyjna i szczera architektura. Architektura wpisująca sie a jednoczesnie wynikająca z uwarunkowań krajobrazowych. W naszej propozycji projektowej krajobraz wytworzony ludzką ręką za pomocą nowoczesnych rozwiązań technicznych przy zastosowaniu znanych form i naturalnych materiałów otrzymuje nowe znaczenie oraz zaskakujący wyraz funkcjonalny i estetyczny. Jednocześnie przekaz ideowy i architektoniczny pozostaje znajomy i rozpoznawalny dla użytkownika. Jest zakodowany w jego świadomości przez szereg odniesień do naturalnego środowiska.

  STRUKTURA PRZESTRZENNA / Naszym celem jest, aby Centrum Jana Pawła II stało się integralnym elementem, czynnikiem kształtującym przyrodę. Forma oraz użyte materiały muszą być proste, wyrosłe z ziemi i natury. Dlatego w naszej propozycji projektowej chcemy dokonać implikacji na teren projektowy elementów topografi obszarów Jury. Przywróci zdegradowanemu poprzemysłowemu obszarowi cechy krajbrazu naturalnego. Przyczyni się do powstania nowego kodu krajobrazowego wyrażonego przez projektowane obiekty Centrum tworzące pagórkowatą rzeźbę terenu. W tą wykreowaną tektonikę, w postaci wyróźniających się wapiennych "skał", "bloków" wplecione zostały ważniejsze znaczeniowo funkcje. Na przykład trzy zadane w programie kaplice. Ich forma jak i rzuty mają w jasny i czytelny sposób nawiązywać do symbolili religijnej zakodowanej w świadomości i estetyce społecznej. Mają być także łatwo rozpoznawalnym i kojarzonym elementem krajobrazowym.

  ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE / Dzięki implikacji na teren projektu topografi Jury, użyte materiały także wymagają pobrania z natury. Dachy stanowi warstwa wegetatywna. Ściany zewnętrzne "pagórków" wykonane są z łupanego kamienia wapiennego. Nieregularna perforacja ściany przez otwory okienne wpisuje się w szczeliny na elewacji kamiennej według zasady przedstawionej na schemacie poniżej. Kaplice oraz inne elementy wyrastające z "pagórków" pokryte są surowym kamieniem wapiennym obrabianym regularnie. Wnętrza kaplic w całości i elementy wnętrz hallu głównego wykonane z polerowanego kamienia wapiennego ciętego.
  widoki projektowe  schematyczne makiety pokazujące sposób kształtowania przestrzeni


  model funkcji


  plan sytuacyjny


  schematy pokazujące: budynki, ścieżki i place, topografię terenu


  rzut przyziemia


  powrót do projektów >